Uncategorized

จังหวัดร้อยเอ็ดมอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่บุคลากรกรมการปกครองที่เกษียณอายุราชการ ครบ 60 ปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้เกษียณ

ีจังหวัดร้อยเอ็ดมอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่บุคลากรกรมการปกครองที่เกษียณอายุราชการ ครบ 60 ปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้เกษียณ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 กันยายน 2561 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการมอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่บุคลากรกรมการปกครองที่เกษียณอายุราชการ ครบ 60 ปี โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ นายวิรุฬ พรรณเทวี นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้จังหวัดร้อยเอ็ด มีข้าราชการกรมการปกครองที่เกษียณอายุราชการครบ 60 ปี ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนได้รับประกาศเกียรติคุณ จำนวน 10 ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดกรมการปกครองในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้มอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่บุคลากรกรมการปกครองที่เกษียณอายุราชการ 60 ปี โดยมีรายนาม ประกอบด้วย นายประดิษฐ์ ศรีประสิทธิ์ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายวัยวุฒิ อาศรัยผล นายอำเภอสุวรรณภูมิ นายกองโท อิศรรัฐ แสงมณี นายอำเภอพนมไพร นายประจักษ์ รำพาย เจ้าพนักงานปกครอง (ครองปลัดอำเภอ) ระดับชำนาญการสังกัดที่ทำการปกครองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายสุรพล เต็มใจ เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) ระดับชำนาญการสังกัด ที่ทำการปกครองอำเภอเสลภูมิ นางสรัญญา ทองแย้ม เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) ระดับชำนาญการสังกัด ที่ทำการปกครองอำเภอจตุรพักตรพิมาน นางกนกพร คำภักดี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สังกัดที่ทำการปกครองอำเภอจังหาร นางศิรินีย์ จตุเทน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สังกัดที่ทำการปกครองอำเภอธวัชบุรี นายสุเทพ ยุระชัย เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน สังกัดที่ทำการปกครองอำเภออาจสามารถ และนายอธิปพงษ์ วงศ์แสนโค้ง เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน สังกัดที่ทำการปกครองอำเภออาจสามารถ
//////

คมกฤช พวงศรีเคน ภาพ/ข่าว
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด