Uncategorized

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับที่ 1 พ. ศ. 2560 – 2564 ประจำปี 2561

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับที่ 1 พ. ศ. 2560 – 2564 ประจำปี 2561

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 25 กันยายน 2561 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ดฉบับที่ 1 พ. ศ. 2560 – 2564 ประจำปี 2561 ที่ห้องประดับเดือน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
นายสุธี ศรสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับที่ 2 พ. ศ. 2560 – 2564 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่จัดทำขึ้นตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ. ศ. 2560 เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนในช่วงพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยมีเป้าหมายหลักให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมาะสมตามช่วงวัย ทั้งด้านสุขภาพกาย ใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่ดี มีทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีความเป็นพลเมืองสร้างสรรค์ที่สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของ บริบทโลก มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีจิตสำนึก ต่อส่วนรวมและมีส่วนร่วมในฐานะภาคีที่มีพลังบวก ในการพัฒนาสังคม ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญยิ่งของเด็กและเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ดฉบับที่ 1 พ. ศ. 2560-2564 ประจำปี 2561 เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ในการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด สร้างความเข้าใจร่วมกันในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด และให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้นำแผนไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดรูปประธรรมที่ชัดเจน

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยท้องถิ่นอำเภอหรือผู้แทนที่ได้รับผิดชอบงานสภาเด็กและเยาวชนผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ คณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบงานด้านเด็กและเยาวชน ระดับตำบล รวมทั้งสิ้น 180 คน

/////

คมกฤช พวงศรีเคน ภาพ/ข่าว
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด