Reporter&Thai Army Uncategorized

ความสัมพันธ์ คือ First Choice ที่สำคัญ ” ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 7 ในพระองค์ฯ ลงพื้นที่เยี่ยมกำลังพลที่ทุพพลภาพจากเหตุการณ์ในพื้นที่ 3 จชต. พบปะพัฒนาสัมพันธ์ผู้นำชุมชนรอบค่ายเม็งรายมหาราช

” ความสัมพันธ์ คือ First Choice ที่สำคัญ ” ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 7 ในพระองค์ฯ ลงพื้นที่เยี่ยมกำลังพลที่ทุพพลภาพจากเหตุการณ์ในพื้นที่ 3 จชต. พบปะพัฒนาสัมพันธ์ผู้นำชุมชนรอบค่ายเม็งรายมหาราช

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 พันโท สามารถ กิตติ์โสภณวรานนท์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วยกำลังผล เดินทางเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบสิ่งของบำรุงขวัญเครื่องอุปโภค – บริโภค ให้แก่พันเอก สมเพชร ธรรมสอน กำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อปี 2550 ที่ผ่านมา โดยได้รับผลกระทบทำให้ทุพพลภาพ และลงพื้นที่พบปะพัฒนาสัมพันธ์เชื่อมสัมพันธ์กับผู้นำชุมชนรอบค่ายเม็งรายมหาราช โดยได้พบปะเชื่อมสัมพันธ์กับ นายเสรี บุญยืน ประธานชุมชนบ้านน้ำลัด, นายประหยัด อินไชย ประธานชุมชนดอยทอง และนายเกียรติศักดิ์ อินใจ ประชาชนฮ่องลี เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยทหารและชุมชนรอบค่าย อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ การข่าวและการเสริมสร้างความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายอีกด้วย