Reporter&Thai Army

ประชุม หน.ส่วนราชการประจำ จว.ล.พ. ครั้งที่ 9/61 ประจำเดือน ก.ย.61 เพื่อแลกเปลื่ยนข้อมูลข่าวสาร และประสานงานในการปฎิบัติงานฯ ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลาง จว.ล.พ.

เมื่อ 26 ก.ย.61, 0930 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.อ.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์
รอง ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ., พ.ท.กฤษณ์ แสงกล้า หน.ฝยก.กกล.รส.จว.ล.พ. และ ร.ท.มนูญ คำอักษร น.ฝกร.กกล.รส.จว.ล.พ. ร่วมกับ ที่ทำการปกครอง จว.ล.พ., ภ.จว.ล.พ., กอ.รมน.จังหวัด ล.พ., นอภ./ผู้แทน ทั้ง 8 อำเภอ, หน.ส่วนราชการฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ เข้าร่วมประชุม หน.ส่วนราชการประจำ จว.ล.พ. ครั้งที่ 9/61 ประจำเดือน ก.ย.61 เพื่อแลกเปลื่ยนข้อมูลข่าวสาร และประสานงานในการปฎิบัติงานฯ ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลาง จว.ล.พ. โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ล.พ. เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 150 คน