Uncategorized ข่าว จันทบุรี

ส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมแสดงความยินดีกับวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดจันทบุรีที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน”สาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2562

ส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมแสดงความยินดีกับวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดจันทบุรีที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน”สาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2562

วันนี้ ( 25 ก.ย.62 ) ที่วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ครู อาจารย์ นักศึกษาได้ร่วมขบวนแห่ องค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน หลังจากนั้นหอประชุมจันผา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการร่วมแสดงความยินดีในพิธียกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล“องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน” สาขาศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบให้แก่วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี โดย เล็งเห็นถึงการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการงานด้านศิลปกรรม เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม ด้วยชาติไทย เป็นชาติที่เก่าแก่ และมีวัฒนธรรม ประจำชาติที่เกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ พัฒนาหล่อหลอมขึ้นในสังคมไทย จนมีความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย ดนตรีไทย ศิลปกรรม หัตถกรรม อาหาร และการแต่งกาย ดังนั้น เยาวชนในฐานะของผู้ที่จะ เติบโตไปเป็นอนาคตของชาติ ต้องร่วมกันอนุรักษ์ และถ่ายทอดศิลปกรรมไทย อันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่คู่สังคมไทย และสังคมโลก รางวัลนี้เป็นสิ่งยืนยันถึงความร่วมมือของคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน นักศึกษาที่มีมาอย่างยาวนานเป็นการแสดงถึงความเจริญงอกงามทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจเป็นมรดกตกทอดสู่อนุชนรุ่นหลังสืบไป

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก