Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสื่อสารยุทศาสตร์การพัฒาจังหวัดสู่ทุกภาคส่วน เพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณการ

วันนี้ (26 กันยายน 2562) เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสื่อสารยุทศาสตร์การพัฒาจังหวัดสู่ทุกภาคส่วน เพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ฮอลล์ 2 ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยมีนายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแผนของส่วนราชการเข้าร่วม

รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารงานแบบบูณาการกับส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ เพื่อร่วมกันพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของจังหวัดที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนสามารถพัฒนาและแก้ไขปัญหาของพื้นที่ตามความต้องการของประชาชน โดยที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ไว้ว่า “มหานครข้าวหอมมะลิ ท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสาน และสุขภาพดี ภายในปี พ.ศ. 2565” โดยที่แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด
ได้จัดทำบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็น
แผนหลักของการพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งการนำผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล สภาพทั่วไป ปัญหาและความต้องการของประชาชน ตลอดจนการ
ประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา ศักยภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาใน
อนาคตของจังหวัด โดยนำมาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค มาจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับปี พ.ศ. 2563 ดังนั้น จังหวัดจึงได้จัดทำโครงการสื่อสารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสู่ทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมขับคลื่อนการพัฒนจังวัดแบบูรณการในปีงประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจทิศทาง แนวทางการพัฒนาจังหวัดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
2.เพื่อให้บุคลากรได้รับกาพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ด้านกระบวนการบริหาร
แผนงาน/โครงการ
3.เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการบูรณการแผนงาน/โครงการ และสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการของส่วนราชการให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
4.เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการติดตามและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
5.เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างเครือข่ายเพื่อบูรณาการแผนงาน โครงการที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนในจังหวัด