ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ ( ยูเมะพลัส ให้น้องวางใจง่ายทุกฝัน )ที่โรงเรียน บ้านหนองคัน ตำบลบุ่งคล้าอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์

โครงการ ( ยูเมะพลัส ให้น้องวางใจง่ายทุกฝัน )ที่โรงเรียน บ้านหนองคัน ตำบลบุ่งคล้าอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์

26 กันยายน 2562 เวลา 9.30 น ผู้บริหาร บริษัทอีซี่บาย ยูเมะพลัส มิสเตอร ฮิ์โตชิ . โยโกฮามา ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท (อีซี่บายจำกัดมหาชน) ได้เดินทางมาเป็นประธาน ในการมอบ อุปกรณ์การเรียนโต๊ะเก้าอี้คอมพิวเตอร์ คณะผู้บริหาร และพนักงาน Easy Buy ร่วมกับ ชมรมอาสาพัฒนาสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ และร่วมกันทำแปลงผัก สวนครัว เพื่อเอาไว้ใช้เป็นอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียน และยังมี โรงเรือนเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ และโรงเพาะเห็ด ในการมาของบริษัทอีซี่บาย ในครั้งนี้ ได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเกษตรอุปกรณ์กีฬาเครื่องสนามเด็กเล่นชุดเครื่องยาสามัญ และทุนการศึกษา มามอบให้กับเด็กๆ ในโครงการ. ยูเมะพลัส ให้น้องวางใจ ง่ายทุกฝัน พร้อมกันนั้นยังได้เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆอีกด้วย

วัตถุประสงค์ ในการเดินทางมาครั้งนี้เพื่อพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ให้ได้รับโอกาสดีๆแบบนี้ ทางบริษัท ยูเมะพลัส จึงได้คัดเลือก โรงเรียนบ้านหนองคัน เป็นโรงเรียนเป้าหมาย ในการมอบอุปกรณ์ต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วนั้น เพื่อที่เยาวชนเหล่านี้จะได้มีประสบการณ์ในการสร้างอาชีพด้วยตนเองและสามารถนำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมไปต่อยอดเพิ่มพูนทักษะเพื่อนำไปประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต และจะได้นำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมในครั้งนี้ ไปขยายต่อส่ง่คนในหมู่บ้านหรือชุมชนของตนเอง ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป คุณไพฑูรย์ ขันบุญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองคัน และคณะกรรมการโรงเรียน พร้อมด้วย ประธานกรรมการสถานศึกษา ผู้ใหญ่ทองม้วน แก้วดู ได้ให้การต้อนรับ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการได้มีการ มอบ ของที่ระลึกให้กับ ประธานบริษัทและเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอีซี่บายจำกัด ในการเดินทางมามอบสิ่งของต่างๆเหล่านี้ถือเป็นโอกาสดีของเด็กๆ โรงเรียนบ้านหนองคัน

จึงขอขอบคุณประธานบริหารและคณะกรรมการบริษัทยูเมะพลัส และน้องๆจากชมรมอาสาพัฒนาสุขมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลก ที่ทำให้เด็กๆมีรอยยิ้มและจะได้มีความรู้เท่าทันกับเด็กในเมือง