Uncategorized ข่าว นราธิวาส

พ่อเมืองนราฯ แถลงคืบหน้าขับเคลื่อน 7 วาระนราธิวาส น่าอยู่ อย่างยั่งยืน

พ่อเมืองนราฯ แถลงคืบหน้าขับเคลื่อน 7 วาระนราธิวาส น่าอยู่ อย่างยั่งยืน

(26 ก.ย. 62) ที่บริเวณตลาดวัฒนธรรมของดีบ้านฉัน 13 อำเภอ ในบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการแถลงข่าวขับเคลื่อน “7 วาระ นราน่าอยู่ อย่างยั่งยืน” โดยมีคณะทำงานและเลขานุการตาม 7 วาระ นราน่าอยู่ อย่างยั่งยืน ร่วมการแถลงข่าว และหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชนหลายแขนงเข้าร่วมงานในการแถลงข่าวในครั้งนี้
โดย นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา จังหวัดนราธิวาสได้นำนโยบายรัฐบาลมาสู่การปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ โดยยึดการมีส่วนร่วม การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตามนโยบาย “7 วาระ นราน่าอยู่ อย่างยั่งยืน” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมกันพัฒนาจังหวัด แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดนราธิวาสให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม โดยเน้นผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นสำคัญ สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งนี้นายเอกรัฐ หลีเส็น ได้นำสื่อมวลชน เดินตามบูทแสดงผลงาน เพื่อแนะนำ 7 วาระ คือวาระที่ 1 นราตามรอยพ่อ “ชีวิตพอเพียง…เพื่อสุขเพียงพอ” สืบสาน…รักษา…ต่อยอด ด้วยการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 389 โครงการ ใน 8 ด้าน ประกอบด้วย โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ด้านการเกษตร ด้านสาธารณสุข ด้านคมนาคมและการสื่อสาร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านสวัสดิการสังคมและการศึกษา

รวมทั้งมีโครงการมูลนิธิปิดทองหลังพระ ซึ่งเป็นการพัฒนาชุมชนตามหลักองค์ความรู้ 6 มิติ ได้แก่ ดิน น้ำ เกษตร พลังงานทดแทน ป่า และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรต้นแบบ ผู้น้อมนำหลักการเกษตรผสมผสานอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 เปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น ทั้งนี้ ยังมีเครือข่ายเกษตรกรตามรอยพ่อจังหวัดนราธิวาสในทุกอำเภอที่น้อมนำเอาพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9
วาระที่ 2 นรา…สะอาด “สิ่งแวดล้อมดี มีวินัย ใจสะอาด” ด้วยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 89 แห่งและประชาชนในพื้นที่ได้ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมและกิจกรรมต่างๆเพื่อจัดการขยะในชุมชน
การจัดโครงการ “คลองสวย น้ำใส ไร้มลพิษ” ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์ให้มีการประกวดชุมชนต้นแบบเมืองสวยน้ำใสไร้มลพิษ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่บูรณาการร่วมกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงแก้ไขปัญหาสภาพน้ำโดยรวม

วาระที่ 3 นรา…สะดวก “ดูแล ใส่ใจ พร้อมให้บริการ” ประเด็นการพัฒนาที่เน้นหนัก 3 ประเด็น คือ 1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน ยกระดับมาตรฐานการอำนวยความสะดวกทางการค้าขายชายแดนสู่ระดับสากล 2. งานบริการประชาชนที่ให้บริการประชาชนตามมาตรฐานการให้บริการ 3. การพัฒนาบริการสาธารณะที่อยู่ในความอำนวยการของรัฐ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยรวม เป้าหมายบริการ คือ บริการให้ประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว ได้มาตรฐาน และเท่าเทียม

วาระที่ 4 นรา…สบาย “เศรษฐกิจสมดุล อบอุ่นทุกครัวเรือน” จังหวัดนราธิวาสมุ่งเน้นสร้างอาชีพเสริมแก่เศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต การระดมทุน การบริหารจัดการและการตลาดให้เข้มแข็ง และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยางยืน และมีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส เป็นการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ และตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส บนพื้นที่ประมาณ 1,683 ไร่เศษ มีการบริหารจัดการพื้นที่ โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เช่าเนื้อที่ประมาณ 600 ไร่เพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม และให้เอกชนเช่า โดยกรมธนารักษ์เปิดประมูล เพื่อสรรหาผู้ลงทุนเนื้อที่ประมาณ 1,083 ไร่เศษ และเปิดโอกาสให้กับผู้ลงทุนรายย่อยด้วย ซึ่งปัจจุบันมีผู้แจ้งความประสงค์ จำนวน 32 ราย เนื้อที่รวมทั้งหมด 1,115 ไร่

วาระที่ 5 นรา…ปลอดภัย “ทุกแห่งหน คนปลอดภัย” สร้างพื้นที่ปลอดภัย โดยบูรณาการทุกภาคส่วนและประชาชนรักษาความปลอดภัยพื้นที่ ทั้งรอบนอก พื้นที่ชั้นกลาง และพื้นที่ชั้นใน รวมทั้งพัฒนาเสริมความมั่นคง ทั้งหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ อำเภอเคลื่อนที่ การเยี่ยมโรงเรียน เยี่ยมวัด/มัสยิด ผู้นำศาสนา เป็นต้น รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพกำลังพล และมีการจัดแคมป์ 35 ค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด

วาระที่ 6 นรา…แบ่งปัน “คนนราทุกวัย ร่วมใจแบ่งปัน” จังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนการดำเนินงานในวาระนราแบ่งปันโดยการบูรณาการการทำงานระหว่างส่วนราชการ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการดูแลผู้ด้อยโอกาส คนยากจน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ และสนับสนุนทุนการศึกษา ส่งเสริมการประกอบอาชีพ พัฒนาและยกระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
วาระที่ 7 นรา…สามัคคี “สามัคคีคือพลัง” เป็นการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยรณรงค์ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ สร้างความรักความสามัคคีของคนนราธิวาส โดยน้อมนำแนวทางพระราชทาน รู้รักสามัคคี และเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

“นราธิวาสพลาดได้” ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวทิ้งท้ายว่า นราธิวาส มีดีมากมาย อากาศดี แหล่งท่องเที่ยวดี อาหารอร่อย ถิ่นผลไม้รสชาติชั้นเลิศ แหล่งศาสนา เมืองคนดี มีพร้อมภูเขา ทะเล ป่า น้ำตก ฯลฯ และสะดวกในการเดินทาง ทางรถ ทางรถไป และทางเครื่องบิน จึงขอเชิญชวนทั้งคนใน และคน ต่างจังหวัด และคนต่างประเทศมาเที่ยวชมนราธิวาส แล้วท่านจะติดใจ เพราะที่นี้พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้ว มาแล้ว ท่านจะ ไม่ลืมสโลแกน”นราธิวาสพลาดได้ไง อย่างแน่นอน

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ