Reporter&Thai Army

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มทบ.38 เปิดกิจกรรม “ร่วมใจ จับเคียว เกี่ยวข้าว” โครงการหลวง ภูคา น่าน

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มทบ.38 เปิดกิจกรรม “ร่วมใจ จับเคียว เกี่ยวข้าว” โครงการหลวง ภูคา น่าน

 

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 , 09.30 น. พล.ต. ดุษิต ปุระเสาร์ ผอ.ศปร.มทบ.38/ผบ.มทบ.38 เป็นประธาน ฯ การจัดกิจกรรม “ร่วมใจ จับเคียว เกี่ยวข้าว” นาขั้นบันได และการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานหน่วยงานร่วม โครงการพัฒนา บ.กอก-บ.จูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ภูคา อ.ปัว จว.น.น. ในการจัดกิจกรรมฯ มีการดำเนินการดังนี้
1. ผอ.ศปร.มทบ.38 นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเกี่ยวข้าว ในแปลงนาหน้าพลับพลาทรงงานฯ
2. ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลานิล จำนวน 600 ตัว บริเวณบ่อพวง หน้าพลับพลาทรงงานฯ
3. ผอ.ศปร.มทบ.38 มอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับ รร.บ้านกอกจูน และมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมยารักษาโรคให้กับราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่
4. การจัดนิทรรศการผ้าปักผ้าทอ ของราษฎรผู้ร่วมโครงการฯและการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร
5. รพ.ค่ายสุริยพงษ์จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการกับราษฎรในพื้นที่โครงการฯ
ในการลงพื้นที่ของ ผอ.ศปร.มทบ.38 ในครั้งนี้ ได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม) ให้กับหน่วยงานร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย
1. การปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่การเกษตรของราษฎรในพื้นที่โครงการฯ
2. การสำรวจแหล่งน้ำเพื่อส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่โครงการ ฯ
3. การส่งเสริมการปลูกพืชหลังเก็บเกี่ยวข้าวและช่องทางการจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของราษฎรในพื้นที่โครงการฯ
4. การส่งเสริมการจำหน่ายข้าวที่เหลือจากการบริโภคของราษฎรในพื้นที่โครงการฯ
5. การกำหนดพื้นที่เขตป่าและพื้นที่ทำกินโดยใช้ธงเป็นสัญลักษณ์ให้เห็นชัดเจน โดยเฉพาะเส้นทางผ่านการตรวจเยี่ยมจากองค์มนตรี