Uncategorized ข่าว เชียงราย นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

จังหวัดเชียงรายจัดชุดปฏิบัติการออกจัดระเบียบสังคม เพื่อขจัดปัญหาและสิ่งผิดกฎหมาย ตามคำสั่งที่ได้รับจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงรายจัดชุดปฏิบัติการออกจัดระเบียบสังคม เพื่อขจัดปัญหาและสิ่งผิดกฎหมาย ตามคำสั่งที่ได้รับจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

ค่ำวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 ในเวลาประมาณ 21.30 น. นายรุ่งโรจน์ ตันวุฒิ ป้องกันจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการปล่อยแถวชุดปฏิบัติการออกจัดระเบียบสังคมจังหวัดเชียงราย ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี นายรุ่งโรจน์ ตันวุฒิ เป็นหัวหน้านำปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมในครั้งนี้ และสนธิกำลังและบูรณาการร่วมกัน ระหว่างที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย กลุ่มงานปกครอง อำเภอเมืองเชียงราย ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงรายที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย มณฑลทหารบกที่ 37 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย รวมแล้วมีเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้ กว่า 50 นาย ได้ร่วมกันออกตรวจสถานบันเทิงและสถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการมั่วสุมของเด็กและเยาวชน

นายรุ่งโรจน์ ตันวุฒิ ป้องกันจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า สำหรับการตรวจในครั้งนี้ เป็นการดูแลสังคมให้เกิดความสงบเรียบร้อย และเป็นการป้องกัน ปราบปรามยาเสพติด การค้ามนุษย์และสิ่งผิดกฎหมาย โดยได้กำชับทางร้านให้ปฏิบัติตามกฎหมายการจำหน่ายสุรา และการเปิด-ปิดให้บริการตามกำหนดเวลาที่ได้รับอนุญาต ซึ่งได้เน้นและกำชับกับสถานบริการ ไม่ให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้ามาใช้บริการ และกำชับสถานบริการต่าง ๆ ให้มีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมาย

สำหรับการออกตรวจในครั้งนี้ ไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างได แต่ทางจังหวัดเห็นว่าเป็นสถานที่สุ่มเสี่ยง จึงได้จัดชุดปฏิบัติการลงพื่นที่เพื่อทำการตรวจ จำนวน 3 ร้าน ได้แก่ โซนหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย โดยมีการสุ่มตรวจปัสสาวะ จำนวน 5 ราย ผลการตรวจไม่พบสิ่งผิดปกติ นำโดยป้องกันจังหวัดเชียงราย พร้อมทีมงานและกำลังพลชุดปฏิบัติการ

ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ได้กำชับทางร้าน ให้ปฏิบัติตามกฎหมายในการจำหน่ายสุรา และการเปิด-ปิดให้บริการตามกำหนดเวลา โดยได้เน้นและกำชับกับสถานบริการ ไม่ให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าไปใช้บริการ ซึ่งทางร้านได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับจังหวัดเชียงราย ที่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายและผู้กระทำผิด ทั้งยังนับได้ว่าประชาชนชาวเชียงรายได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตนภายใต้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

???????????????⛽??
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
25/10/62