ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด…ปชส.จังหวัดนำสื่อมวลชนลงพื้นที่โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ”อ่างธวัชชัย” อ.ธวัชบุรี

ร้อยเอ็ด…
ปชส.จังหวัดนำสื่อมวลชนลงพื้นที่โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ”อ่างธวัชชัย” อ.ธวัชบุรี

*สืบเนื่องมาจากการปฏิรูประบบราชการเป็นการดำเนินการเพื่อให้ระบบการบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ ทันสมัย มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงานของหน่วยงาน สามารถตอบสนองความต้องการ ของประชาชน และมีการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุด มีการพัฒนาในระดับพื้นที่อย่างมีบูรณาการ โดยมีแนวคิดที่จะให้ทุกพื้นที่ มีเจ้าภาพรับผิดชอบในการดูแลปัญหาของประชาชน…..

**วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2562) นายอำนวย ระดาบุตร ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำคณะสื่อมวลชนจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม ทำการประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ”อ่างธวัชชัย” อ.ธวัชบุรี ซึ้งมีที่ตั้งอยู่ตำบลมะอึ และ ตำบลนิเวศน์ “อ่างธวัชชัย”เป็นอ่างเก็บน้ำชลประทานขนาดเล็กเพื่อการเกษตรขนาด 47,000 ไร่ พร้อมนำน้ำในอ่างฯมาใช้อุปโภค บริโภคผลิตเป็นน้ำประปาให้กับประชาชนประกอบไปด้วยเทศบาลบ้านนิเวศน์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย นอกจากนี้ชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ดยังปรับปรุงท่อรับน้ำลงอ่างฯจากพื้นที่โดยรอบ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่รอบอ่างฯ น้ำไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาไม่เพียงพอต่อพื้นที่การเกษตรได้อย่างยั่งยืน…..
***สรุปรัฐบาลได้มีนโยบายให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม เร่งสร้างการรับรู้ และ ความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และได้มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด กรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อทำการประชาสัมพันธ์
ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน

https://youtu.be/Gah_2sWPMzU

https://youtu.be/HHyH5_Cydc4