Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. โดยหมู่ รส.ประจำ อ.เก้าเลี้ยว ร้อย.รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑) ร่วมกับ นายรัฐพล ธุระพันธ์ นอภ.เก้าเลี้ยว , ปลัด.อ.เก้าเลี้ยว, หน.ส่วนราชการ , และ ปชช.จิตอาสา ในพื้นที่ ต.หัวดง ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ และล้างบริเวณลานวัดหัวดงใต้ และชุมชนรอบวัดหัวดงใต้

เมื่อ ๒๖ ก.พ. ๖๒ เวลา ๑๕๓๐ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. โดยหมู่ รส.ประจำ อ.เก้าเลี้ยว ร้อย.รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑) ร่วมกับ นายรัฐพล ธุระพันธ์ นอภ.เก้าเลี้ยว , ปลัด.อ.เก้าเลี้ยว, หน.ส่วนราชการ , และ ปชช.จิตอาสา ในพื้นที่ ต.หัวดง ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ และล้างบริเวณลานวัดหัวดงใต้ และชุมชนรอบวัดหัวดงใต้ ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว เพื่อช่วยลดมลภาวะฝุ่นละออง ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของ ปชช.ในพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนรถน้ำจาก อบต.หัวดง ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๔๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย