นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

พ.อ.บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท.(ท)/หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส..จว.ส.ท. ได้จัดเจ้าหน้าที่ นำมวลชน ทสปช.จำนวน 5 คน ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ทสปช.เพื่อเปรียบเทียบกับความคาดหวังที่ต้องการใช้งานกรณีศึกษาหลักสุตรไทยอาสาป้องกันชาติ

เมื่อ 27 ก.พ.62 เวลา 13.00 พ.อ.บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท.(ท)/หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส..จว.ส.ท. ได้จัดเจ้าหน้าที่ นำมวลชน ทสปช.จำนวน 5 คน ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ทสปช.เพื่อเปรียบเทียบกับความคาดหวังที่ต้องการใช้งานกรณีศึกษาหลักสุตรไทยอาสาป้องกันชาติ โดยมี พล.ท.ณัฎฐ์สิทธิ์ ละแมนชัย ที่ปรึกษาประจำ สง.เลขาธิการ กอ.รมน.เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกุลพิจิตร บก.กอ.รมน.ภาค 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย