Reporter&Thai Army

จชต.กองบัญชาการกองทัพไทย ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ แก้ไขปัญหา

ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

จชต.กองบัญชาการกองทัพไทย ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ แก้ไขปัญหา

เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2562 พันเอก ชีวธันย์ ปิยะศาสตร์ธนา รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การต้อนรับ พันเอก พรินทร์ การสุทธิ์ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการพิเศษ กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย หัวหน้าคณะติดตาม/ประสานงานการดำเนินการแก้ไขปัญหา จชต. กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะ
ในโอกาสเดินทางเพื่อติดตาม/ประสานงาน ตามโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในพื้นที่ บ้านป่าไหม้ หมู่ 1 ตำบลดอนทราย อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
การติดตาม/ประสานงานของคณะ ฯ ได้เยี่ยมเยียนคอกโคขุนของสมาชิกจำนวน 20 ราย โดยมี นายดลลาเต๊ะ มะแซ กำนันตำบลดอนทราย เป็นแกนนำสมาชิกกลุ่ม และนายอิสมาแอ กะตะแซ เป็นประธานกลุ่ม/เจ้าหน้าที่อาสาผสมเทียมโค ของ นทพ.

ในปี 2561 ที่ผ่านมา การเลี้ยงโคขุนของสมาชิกกลุ่มบ้านป่าไหม้ 20 ราย มีรายได้จากการจำหน่ายโค เป็นมูลค่ารวมกัน 200,000 บาทเศษ นับว่าสามารถทำรายได้เสริม จากอาชีพหลักของสมาชิก คือ การทำนา และการปลูกปาล์ม ได้ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม
การสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้สนับสนุนงบประมาณให้การช่วยเหลือสมาชิก ได้แก่ งบประมาณในการปรับปรุงคอกโค จัดหาอุปกรณ์ในการทำอาหารหมัก ยา เวชภัณฑ์ในการรักษาโค อาหารเสริมแร่ธาตุก้อน ตลอดจนการผสมเทียมโคสายพันธุ์ นทพ. เป็นต้น นอกนั้น ยังมีหน่วยงานที่เข้าบูรณาการในการสนับสนุนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.คือ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี