ข่าว สงขลา

สงขลา/สะเดา เทศบาลเมืองสะเดา ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีสงขลา เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา และ สนับสนุนโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

สงขลา/สะเดา เทศบาลเมืองสะเดา ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีสงขลา เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา และ สนับสนุนโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

วันนี้ 27 ก.พ.62 ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา ได้จัดทำพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โดยนาย สุเมธ ศศิธร นายกเทศมนตรีเมืองสะเดา นาย พนม วิไลรัตน์ ปลัดเทศบาลเมืองสะเดา กับ อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูร รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด๊อกเตอร์ เรวดี กระโหมวงศ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตร เทคโนโลยีสงขลา และ นสพ.สุทธิศักดิ์ เวชสาร รองผู้อำนวนการวิทยาลัยเกษตร เทคโนโลยีสงขลา โดยมีปลัดอำเภอสะเดา หัวหน้าหน่วยงาน และประธานชุมชน ร่วมเป็นสักขีพยาน

การร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้เพื่อยกระดับกระบวนการเรียนรู้พัฒนาสื่อวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่เทศบาลเมืองสะเดารับผิดชอบ ได้ตอบสนองความต้องการของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติต่อไป

พิภพ ประดิษฐ์ ผู้สื่อข่าวอำเภอสะเดา รายงาน