Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

พ.อ.อภิเดช ผลทวี รอง เสธฯ มทบ.๓๑ (๒) ร่วมกับ ร้อย รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) และ หน.ส่วนราชการ ลงพื้นที่ อ.หนองบัว โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้๑.เมื่อเวลา ๐๙๓๐ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการตรวจโรค ของชุดแพทย์เคลื่อนที่

– เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พ.อ.อภิเดช ผลทวี รอง เสธฯ มทบ.๓๑ (๒) ร่วมกับ ร้อย รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) และ หน.ส่วนราชการ ลงพื้นที่ อ.หนองบัว โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
๑.เมื่อเวลา ๐๙๓๐ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการตรวจโรค ของชุดแพทย์เคลื่อนที่ รพ.ค่ายจิรประวัติ ให้แก่ชาวบ้านที่มีโรคประจำตัว, มีอาการเจ็บป่วยเพื่อรักษาและจ่ายยา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีผู้เข้ารับบริการจำนวน ๔๐ คน ณ ศาลาวัดโคกสะอาด ม.๖ บ.โคกสะอาด ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จว.น.ว.
๒.เมื่อเวลา ๑๐๐๐ ร่วมกับคณะแพทย์ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงที่มีฐานะยากจน โดยพูดให้กำลังใจ และได้มอบเครื่องสิ่งของอุปโภค บริโภค สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายได้แก่
– นางจันดี แสนสะอาด ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง มีฐานะยากจน โดยมีอาการเส้นเลือดในสมองแตก เป็นอัมพาต ณ บ้านเลขที่ ๑๐๗/๕ ม.๖ ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จว.น.ว.
– นางมณี แสนสะอาด ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง มีฐานะยากจน โดยมีอาการเส้นเลือดในสมองแตก เป็นอัมพาตณ บ้านเลขที่ ๓๑ ม.๖ ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จว.น.ว.
๓.เมื่อเวลา ๑๑๓๐ เข้าพบ พนง.สอบสวน ที่รับผิดชอบคดีโรงไฟฟ้าแปรรูปจากขยะ เพื่อติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับรูปคดี จากการสอบถามยังอยู่ในขั้นตอนการสืบพยานและหาหลักฐานเพิ่มเติ่ม หากมีความคืบหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะนำเรียนให้ทราบต่อไป เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี