Reporter&Thai Army

พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.32 มอบหมายให้ ร.ท.ภัทร์ สาคะรัง ผบ.ร้อย.ทพ.3202 ร่วมกับฝ่ายปกครอง และราษฎรในพื้นที่ อ.สองแคว จว.น.น. เข้าให้การช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย

เมื่อ 271000 เม.ย.62 พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.32 มอบหมายให้ ร.ท.ภัทร์ สาคะรัง ผบ.ร้อย.ทพ.3202 ร่วมกับฝ่ายปกครอง และราษฎรในพื้นที่ อ.สองแคว จว.น.น. เข้าให้การช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัยบริเวณ บ.หางทุ่ง ม.3 ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จว.น.น. พิกัด PB 797383โดยเป็นสะพานไม้ข้ามลำน้ำยาวที่ราษฎรใช้สัญจรภายในหมู่บ้าน ได้เกิดชำรุดจากลมกระโชกแรงเป็นผลให้มิสามารถใช้การได้ ต้องสร้างขึ้นใหม่ ในเบื้องต้นได้ร่วมกันรื้อโครงสร้างสะพานที่ปล่อยไว้แล้วเป็นอันตรายต่อราษฎร พร้อมติดป้ายแจ้งเตือนให้กับราษฎรภายในหมู่บ้านเพื่อป้องกันอันตรายแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อ 271330 เม.ย.62