Reporter&Thai Army

มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๔) อ.ทัพทัน จว.อ.น.ร่วมกับ นายองอาจ เกษศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง,จนท.อบต.หนองกลางดงและผู้ใหญ่บ้าน ม.๓ ต.หนองกลางดง ทำการตัดต้นไม้ที่ล้มกีดขวางเส้นทางจราจร

เมื่อ ๒๖๒๑๐๐ – ๒๖๒๒๓๐ เม.ย.๖๒ มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๔) อ.ทัพทัน จว.อ.น.ร่วมกับ นายองอาจ เกษศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง,จนท.อบต.หนองกลางดงและผู้ใหญ่บ้าน ม.๓ ต.หนองกลางดง ทำการตัดต้นไม้ที่ล้มกีดขวางเส้นทางจราจร และอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณ ถนนสาย (ทัพทัน-หนองกระทุ่ม) เนื่องจากเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ