Reporter&Thai Army

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล งานด้านการปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล งานด้านการปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย //////////วันนี้ 7 พ.ย.61 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล งานด้านการปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย ที่ห้องประชุมอูหลง ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญเร่งด่วนที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไข โดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้กำชับให้ทุกภาคส่วนดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลโดยเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย จัดวางระบบข้อมูลข่าวสารด้านการเฝ้าระวังติดตามประเมินผล บูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและลดปัญหาการลักลอบนำเข้า ลำเลียง และแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

////////////
ข่าว – นกยุง
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ ////// รายงาน ////////