ข่าวกระแสสังคม

พังงา/พุทธศาสนิกชนชาวพังงาร่วมทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชา

พังงา/พุทธศาสนิกชนชาวพังงาร่วมทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชา
ที่วัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง) อ.เมืองพังงา นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายชาญศักดิ์ ถวิล นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวพังงา ร่วมไหว้พระรับศีลจากพระเทพปัญญาโมลี รองเจ้าคณะภาค 17 และเจ้าอาวาสวัดประชุมโยธี และพระสงฆ์ ก่อนจะนำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ 30 รูป

เนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี 2561
วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” แก่ปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 การแสดงธรรมครั้งนั้น ทำให้พราหมณ์โกณฑัญญะ 1 ใน 5 ปัญจวัคคีย์ เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้า ขออุปสมบทกลายเป็นพระสาวกและภิกษุองค์แรกในโลก และทำให้ในวันนั้นมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์อโนทัย งานดี/พังงา/081-0836530