ข่าวการศึกษาและไอที

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

 

ณ โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนางตีเมาะ สะดียามูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชม กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน และคณาจารย์ร่วมต้อนรับ

 

ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้ารับอนุปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560 จำนวนทั้งสิ้น 284 คน ใน 3 หลักสูตร 8 สาขาวิชาดังนี้ หลักสูตรศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรอนุปริญญาศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาอิสลามศึกษา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี

โดยภายหลังพิธีมอบอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาว่าขอแสดงความชื่นชม ที่ท่านได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ กระทั่งสำเร็จการศึกษาในที่สุด ท่านคือความภาคภูมิใจของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส คือผลผลิตของวิทยาลัยชุมชน ที่มีศักยภาพเป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชน สังคม และเป็นที่ยืนยันได้ว่า วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมีความพร้อมที่สามารถออกไปรับใช้สังคม ได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ ดิฉันมีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิงที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสำเร็จให้แก่ทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะนำความรู้ค

 

วามสามารถที่ได้รับ นำไปประกอบสัมมาชีพ ดูแลครอบครัว และพัฒนาหน้าที่การงานของท่านให้มีความก้าวหน้า รวมทั้งการต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนต่อไป
นายธีระ อัครมาศ ประธานสภาวิทยาลัยชุนนราธิวาส กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสที่ได้มีความมุ่งมั่นในการศึกษานับเป็นความสำเร็จอีกวันหนึ่งของท่าน ที่จะนำไปสู่ก้าวต่อไปในอนาคตอย่างมั่นคงยิ่งขึ้น ทั้งด้านการศึกษา หน้าที่การงาน และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน อันนำมาซึ่งความยินดี ความภาคภูมิใจของบิดา มารดา ผู้ปกครอง และญาติมิตร และขอให้ท่านพึงระลึกไว้เสมอว่า การศึกษา(Study) ทำให้ท่านมีความรู้(Knowledge) เพิ่มเติมยิ่งขึ้น แต่การเรียนรู้(Learning) จะทำให้ท่านมีประสบการณ์(Experiences) ฉะนั้นจงอย่าหยุดการเรียนรู้(Learning) เพราะการเรียนรู้(Learning)

 

จะทำให้ท่านสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน(Sustainable) และยังทำให้ท่านสามารถเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมในโลกดิจิตอล อีกทั้งยังสามารถนำพาตนเองเข้าสู่สังคมอาเซียน แต่ทั้งนี้ทุกคนต้องตั้งมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีวินัย และรู้รักสร้างความสามัคคี ความสมานฉันท์ ให้เกิดขึ้นในชุมชนและสังคม บนพื้นฐานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 

นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้กล่าวว่ายินดีอย่างยิ่งกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอให้ทุกท่านจงภูมิใจว่าการสำเร็จในวันนี้ เกิดจากความตั้งใจ ความพยายาม ที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จได้ ในฐานะผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชมชน คณะครู และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้นำ

 

นโยบายการจัดการศึกษามาสานต่อเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถช่วยเหลือ พัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และเป็นคนสำคัญของชุมชนที่มีส่วนช่วย ส่งเสริม ผลักดันให้ชุมชนเกิดคุณภาพ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เหมาะสมกับปรัชญาวิทยาลัยชุมชน ที่ว่า “วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น” และสิ่งที่ขาดไม่ได้ในความเป็นนักศึกษาและการเป็นผู้นำ นั้นคือ “จิตสาธารณะ” และ “ความรับผิดชอบ” ที่ทุกคนควรมีให้กับตนเองและคนรอบข้างใน

 

ชุมชน สิ่งเหล่านี้แหละที่สามารถยกระดับคุณภาพของชุมชนให้เข้มแข็งในทุกด้านได้อย่างแท้จริง
นางสาวทยาตา แซ่ตัน ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้กล่าวว่า ขอขอบคุณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสที่ให้โอกาสทางการศึกษาให้ประสบการณ์ที่ดี ให้ความรู้ที่สามารถนำไปประกอบอาชีพ และรู้สึกดีใจมากที่เลือกเรียนที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเพราะวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นสถาบันการศึกษาที่ให้มากกว่าคำว่าสถานศึกษา แต่เป็นครอบครัวที่ค่อยให้กำลังใจ พร้อมทั้งผลักดันให้ตนเองมีวันนี้ วันที่ตนสามารถทำให้ครอบครัวภาคภูมิใจ

 

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
0936193807