Uncategorized

จังหวัดร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนการจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกครั้งที่ 19 ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ด สู่ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศในทุกช่องทาง

จังหวัดร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนการจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกครั้งที่ 19 ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ด สู่ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศในทุกช่องทาง

 

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการเตรียมการจัดงานเข้างานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกครั้งที่ 19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับองค์กรภาคเอกชน ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด สภาอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด และชมรมโรงสีข้าวจังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23 ถึง 25 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการโรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นท์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ว่าข้าวหอมมะลิไทย โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นข้าวหอมที่ดีที่สุดในโลก เพื่อส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดข้าวหอมมะลิไปสู่ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศในทุกช่องทาง เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตการแปรรูปข้าวและอุตสาหกรรมด้านอาหาร และเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเสวนาวิชาการ การสัมมนาวิชาการ การเจรจาค้าและลงนามบันทึกข้อตกลง การประกวดแข่งขัน สาธิต

 

และฝึกอบรม การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว พิธีบวงสรวงแม่โพสพ และพิธีเปิดและการแสดงศิลปวัฒนธรรมการแสดงของศิลปินคืนถิ่น และภายในงาน จัดให้มีการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ rice Expo 2018 โดยองค์กรภาคเอกชน เพื่อยกระดับการจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกในปีนี้
นอกจากนี้ ยังมีการกำหนด การจัดนิทรรศการและการแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกครั้งที่ 19 ในงานนาล้ง 2018 นากลางกรุงริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 น. ณ ลานนาล้ง โครงการล้ง 1919 ท่าประวัติศาสตร์ศิลป์ไทย – จีน ริมน้ำเจ้าพระยา ถนนเชียงใหม่ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร อีกด้วย
เหยี่ยวข่าว/รายงาน