Uncategorized

ปราจีนบุรี สถานการณ์ น้ำทรงตัวขยายวง กว้างสู่พื้นที่ต่ำ!!

ปราจีนบุรี สถานการณ์
น้ำทรงตัวขยายวง
กว้างสู่พื้นที่ต่ำ!!

 

สถานการณ์น้ำท่วมใน
พื้นที่ชุมชนตลาดเก่า
อ.กบินทร์บุรี ยังคงทรง
ตัวอยู่ที่ระดับในแม่
น้ำอยู่ที่ 9.19 ซม.
ระดับน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน 30-50 ซม.
มวลน้ำดังกล่าวขยายวง
กว้างหลายพื้นที่ที่รุ่มต่ำ
ตามริมตลิ่งแม่น้ำปรา
จีนบุรี รร.วัดอรัญไพรศรี น้ำเอ่อท่วมสนามเด็กเล่นและใต้ถุนอาคารสูง 10 ซม.น้ำเอ่อท่วมบ้านนายพีรพงษ์ วรโชติอนันทชัย ม.5 ต.บ้านทาม สูง1.30 ซม.ซึ่งอยู่ติดริมแม่น้ำ พื้นที่ริมแม่น้ำใน
พื้นที่ อ.ศรีมหาโพธิ โดย
เฉพาะ ต.บ้านทาม ที่อยู่
ติดริมแม่น้ำมีน้ำเอ่อท่วม
บ้านเรือนประชาชนมาก
กว่า 5 หมู่บ้าน 35 หลัง
คาเรือนโดยมีระดับน้ำสูง 50-1 ม.นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์
นายอำเภอศรีมหาโพธิ
พร้อมนายก อบต.บ้านทาม สาธารณสุขอำเภอกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อส.
ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและนำถุงยังชีพ เรือพาย
ยาสามัญประจำบ้านแก่
ประชาชน นายพงษ์สิทธิ
กล่าวว่า สถานการณ์น้ำ
ในแม่น้ำปราจีนบุรีได้
เอ่อท่วมพื้นที่ อ.ศรีมหา
โพธิเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา
ในพื้นที่ ต.บ้านทาม ซึ่ง
เป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับริม
แม่น้ำปราจีนบุรีมากกว่า
5 หมู่บ้าน ได้ประสานผู้
นำท้องถิ่น อบต.ออกสำ
รวจพื้นที่และรายงานให้ทราบโดยด่วนเพื่อจะได้

หาทางช่วยเหลือในเบื้อง
ต้น และได้มอบเรือยางไว้ให้ประชาชนที่ถูกน้ำ
ท่วมหลังละ 1 ลำ ซึ่งมีเรือของกองทุนไฟฟ้า
มอบให้กว่า 200 ลำเพื่อ
ไว้ใช้เป็นพาหนะเข้าออก
และเตือนประชาชนให้
ระวังน้ำท่วม ให้ขนของ
หนีขึ้นที่สูง และระวังโรค
ที่มากับน้ำซึ่งทาง สธ.
อำเภอออกแจกจ่ายยา
โรคผิวหนังโรคน้ำเท้า
ทั้งนี้ยังไม่ได้รับรายงาน
ความเสียหายด้านการ
เกษตรหรือเสียชีวิตจากการถูกน้ำท่วมในครั้งนี้
และมีการเฝ้าระวังตลอด
24 ชม.เพื่อความปลอด
ภัยของประชาชน…

 

ภาพข่าว:ทองสุข
สิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประ
จำจังหวัดปราจีนบุรี/รายงาน…