Uncategorized

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบร้านเสริมสวย ให้กับผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบร้านเสริมสวย ให้กับผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์
เมื่อวันนี้ 26 กันยายน 2561 เวลา 11.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดร้านเสริมสวย ที่ผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ที่บ้านเลขที่ 94 หมู่ 12 ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายสุธี ศรสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด นางเจริญพิศ เอกอุรุ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายวิชิต ศีลพันธ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้
นายสุธี ศรสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมาประเทศไทย ยังเป็นประเทศต้นทาง ปลายทาง และทางผ่าน สำหรับการค้าผู้ชาย ผู้หญิงและเด็ก เพื่อการบังคับใช้แรงงานและการค้าประเวณี ผู้เสียหาย จากการค้ามนุษย์ถูกแสวงหาประโยชน์เพื่อการค้าประเวณีอย่างต่อเนื่อง ประชาชนทั้งเพศหญิง เพศชาย เด็ก ทั้งชายและหญิง จากประเทศไทย ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ด้านการบังคับใช้แรงงานและค้าประเวณี ประเทศไทยยังเป็นประเทศทางผ่านของเหยื่อค้ามนุษย์จากจีน เกาหลีเหนือ เวียดนาม บังคลาเทศ อินเดีย และเมียนมา ที่บังคับใช้แรงงานหรือค้าประเวณีในประเทศปลายทางอย่างมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ รัสเซีย เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา และประเทศในทวีปยุโรปตะวันตก ผู้ค้ามนุษย์ รวมถึงนายหน้าจัดหาแรงงานชาวไทย และชาวต่างชาติ ทั้งจดทะเบียน และไม่จดทะเบียนนำผู้เสียหายชาวต่างชาติ เข้ามาสู่ประเทศไทยทั้งในช่องทางที่เป็นทางการ และช่องทางผิดกฎหมาย โดยมีบทบาทเป็นตัวกลางที่เชื่อมระหว่างผู้หางานและนายจ้าง นายหน้าบางรายเรียกเก็บเงินค่าบริการในจำนวนที่สูงหรือร่วมมือเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายบางราย ส่งผลให้แรงงานทั้งชาวไทยและต่างด้าวต้องมีหนี้สินก้อนใหญ่ในการหางาน และตกอยู่ในสภาพที่ต้องทำงานใช้หนี้


นายสุธี ศรสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวอีกว่า กองต่อต้านการค้ามนุษย์ประเทสไทย ได้รับการประสานจากองค์การระหว่างประเทศ เพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (ไอโอเอ็ม) ขอส่งตัวผู้เสียหาย ชาวไทยกลับจากประเทศเดนมาร์ก และสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ เพื่อใช้ในการปลูกสิ่งก่อสร้าง เปิดร้านเสริมสวย จำนวน ๑๖๐,๔๕๐ บาท สนับสนุนเงินทุนซื้ออุปกรณ์เสริมสวย จำนวน ๒๔,๐๐๐ บาท และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด พิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์กรณีฉุกเฉินตามระเบียบ เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๖,๔๕๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาท)
โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ เทศบาลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการปลูกสร้างร้านเสริมสวย และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพในครั้งนี้

////
คมกฤช พวงศรีเคน ภาพ/ข่าว
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด