Uncategorized

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการบูรณาการแผนพัฒนาจังหวัดเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอ ชี้แจงการจัดทำแบบรูปรายการประมาณการราคา ให้แก่นายช่างโยธาและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการบูรณาการแผนพัฒนาจังหวัดเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอ ชี้แจงการจัดทำแบบรูปรายการประมาณการราคา ให้แก่นายช่างโยธาและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการบูรณาการแผนพัฒนาจังหวัดเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอ กิจกรรมประชุมชี้แจงการจัดทำแบบรูปรายการ ประมาณการราคา (ปร.4 ปร.5) ที่ห้องประดับพลอย โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น โดยมีนายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และช่างโยธาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม
นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ปัจจุบันได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ การจัดทำรายละเอียดรูปแบบรายงานการก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งในการดำเนินโครงการและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งหน่วยงานราชการ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำรายละเอียด แบบรูปรายงานการก่อสร้าง ซึ่งโครงการในแผนพัฒนาจังหวัดเป็นเครื่องมือที่สะท้อนความต้องการของประชาชน ผ่านกระบวนการจัดทำแผนหมู่บ้าน ชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอและแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งยังมีหลายหน่วยงานที่ยังขาดความเข้าใจที่ตรงกันในการจัดทำรายละเอียดแบบรูปรายงานการก่อสร้าง เพื่อชี้แจงการจัดทำแบบรูปรายการประมาณการราคาให้กับเจ้าหน้าที่ด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดทำรายละเอียดแบบรูปรายงานการก่อสร้างให้มีศักยภาพในการจัดทำแผนพัฒนาระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาในลักษณะ One Plan ขึ้น
มีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและช่างโยธาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 406 คน


/////
คมกฤช พวงศรีเคน ภาพ/ข่าว
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด