Uncategorized

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุที่ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุที่ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

เมื่อวันนี้ 26 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานมอบบ้านผู้สูงอายุผู้ยากไร้ ให้นายชมเชย พลเยี่ยม อายุ 69 ปี บ้านเลขที่ 87 หมู่ 11 ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายสุธี ศรสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด นางเจริญพิศ เอกอุรุ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายวิชิต ศีลพันธ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมมอบบ้านผู้สูงอายุในครั้งนี้
นายสุธี ศรสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อย กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีนโยบายในการดูแลกลุ่มประชากรที่ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมและสนับสนุนในการเข้าถึงสิทธิและการบริการภาครัฐ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและในระดับพื้นที่ จึงจัดทำนโยบาย “ไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง” เพื่อสร้างความตระหนักในการดูแลผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุในชุมชน ทั่วประเทศ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับงบประมาณในการสนับสนุนซ่อมแซมปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ในปีงบประมาณ 2561 จำนวน 22 ราย เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ครอบครัว ชุมชน สังคม และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัยต่อการดำรงชีพของผู้สูงอายุในชุมชน


การก่อสร้างในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท และได้รับความร่วมมือจากอำเภอโพธิ์ชัย และเทศบาลตำบลคำพอุง ร่วมบูรณาการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม จำนวน ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐ บาท และได้แรงงานจากเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคำพอุง ผู้นำชุมชน และจิตอาสาในรูปแบบของประชารัฐในการซ่อมแซมบ้าน และได้แรงงานจากเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคำพอุง ผู้นำชุมชน และจิตอาสาในรูปแบบของประชารัฐในการซ่อมแซมบ้านในครั้งนี้


/////
คมกฤช พวงศรีเคน ภาพ/ข่าว
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด

Comments are closed.