ข่าวรัฐสภา

ณ ห้องประชุมรัฐสภา ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จัดให้มีการแถลงผลงาน 4 ปี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในด้านต่าง ๆ

วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมรัฐสภา ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จัดให้มีการแถลงผลงาน 4 ปี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านนิติบัญญัติ ด้านการดูแลประชาชนในฐานะที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่แทนสมาชิกวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร ด้านการต่างประเทศ และด้านการส่งเสริมและการเผยแพร่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการปิดสมัยประชุม นับตั้งแต่การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งแรก เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภานิติบัญญัติแห่งชาติทั้ง 16 คณะ และคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมในการแถลงผลงานและตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง กล่าวถึงผลงานภาพรวมของ สนช.ว่า มีกฎหมายเข้าสู่การพิจารณา 347 ฉบับ ประกาศใช้เป็นกฎหมาย 315 ฉบับ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 306 อยู่ระหว่างรอการพิจารณา 9 ฉบับ และรอบรรจุในระเบียบวาระการประชุม 6 ฉบับ ซึ่งได้มีการดำเนินการตามมาตรา 77 รับฟังความเห็นจากประชาชนตามรัฐธรรมนูญทุกประการ ส่วนด้านการต่างประเทศ มีเป้าหมายในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สร้างความเข้าใจอันดีถึงสถานการณ์ระหว่างประเทศ สร้างความเข้าใจสถานการณ์การเมืองในประเทศ ขณะที่ ด้านการดูแลประชาชนได้มีการดำเนินโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ซึ่งมีเรื่องร้องเรียน 10,523 เรื่อง โดยได้มีการประสานแก้ปัญหาจนเป็นที่น่าพอใจแล้ว สำหรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่คณะกรรมาธิการคณะต่าง ๆ มีจำนวน 948 เรื่อง พิจารณาแล้วเสร็จ 832 เรื่อง
นอกจากการแถลงผลงานดังกล่าวแล้ว สนช.ยังได้จัดให้มีการแสดงนิทรรศการผลงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะกรรมาธิการชุดต่างๆ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 ระหว่างวันที่ 27 กันยายน110 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 นาฬิกา จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าชมนิทรรศการผลงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามกำหนดวันเวลาดังกล่าว

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

Comments are closed.