ข่าวรัฐสภา

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน นำคณะสมาชิกวุฒิสภา พบเยาวชนเพื่อรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และอำนาจของวุฒิสภา ความเข้าใจด้านรัฐธรรมนูญและกฎหมายการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน นำคณะสมาชิกวุฒิสภา พบเยาวชนเพื่อรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และอำนาจของวุฒิสภา ความเข้าใจด้านรัฐธรรมนูญและกฎหมายการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต กับนักศึกษา จำนวน 50 คน

ในการนี้ ได้มีสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย นายสมเดช นิลพันธ์ุ นางสาวปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม และรองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเยาวชนด้วย ณ ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาการจัดการ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน