Uncategorized

พะเยา รมช.เกษตรขับเคลื่อนโครงการอาหารปลอดภัยโรงเรียน โรงพยาบาล

พะเยา รมช.เกษตรขับเคลื่อนโครงการอาหารปลอดภัยโรงเรียน โรงพยาบาล

โรงเรียน/โรงพยาบาล ในพื้นที่อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ประกาศเป็นเขตอาหารปลอดภัย โดยนำร่องในสถานศึกษาแลสถานพยาบาล ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมแนวทางที่จะให้พื้นที่เข้าศึกษากับพื้นที่ ทึ่ทำงานสำเร็จและนำแนวทางเข้าพัฒนาพื้นที่ และขยายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยานให้กับภาคีเครือข่ายอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ทั้งปกครองอำเภอ สาธารณะสุขอำเภอท้องที่ ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท่ามกลางประชาชนกว่า 500 คน หลังประกาศเจตนารมณ์ในการที่จะร่วมกัน เป็นเขตอาหารปลอดภัย โดยจะเริ่มต้นในสถานศึกษาโรงเรียน โรงพยาบาล ซึ่งการประกาศเขตอาหารปลอดภัยดังกล่าวนั้นได้เกิดความร่วมมือกับทุกฝ่าย ที่จะทำให้พื้นที่เกิดแรงผลักดันที่จะให้พื้นที่เป็นพื้นที่พืชผักปลอดสาร อาหารปลอดภัย โดยนำร่อง แก่เด็กนักเรียนและโรงพยาบาล

โดย ดร.วิวัฒน์ กล่าวว่าในการประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าวจะเป็นเขตพื้นที่อาหารปลอดภัยนั้นต้องเริ่มจากที่ต้องพัฒนาในเรื่องของดิน น้ำ และกระบวนการผลิตที่ถูกวิธี โดยน้อมนำหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาดำเนินการ และแปลงเป็นการปฎิบัติให้ได้จริงๆซึ่งต้องเกิดจากการเรียนรู้และการเรียนรู้นั้นจะต้องเข้าทำการศึกษาดูงานที่ประสบผลสำเร็จแล้ว และนำมาปรับปรุงใช้ ซึ่งศูนย์การเรียนรู้หลายแห่งที่พระองค์ทำไว้ สามารถที่จะเข้าเรียนรู้ได้ และถ้ามีการปฏิบัติที่ถูกต้องก็จะสามารถนำไปสู่ความสำเร็จเรื่องอาหารปลอดภัย ซึ่งที่นี่เป็นการนำร่องหากประสบผลสำเร็จก็จะส่งเสริมให้ขยายพื้นที่และผู้บริการให้เพิ่มขึ้น