Uncategorized

พะเยา…รัฐมนตรีช่วยเกษตรตรวจติดตามโครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืนที่จังหวัดพะเยา

พะเยา…รัฐมนตรีช่วยเกษตรตรวจติดตามโครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืนที่จังหวัดพะเยา

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจติดตามการก่อสร้างฝายพับได้ ตามโครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน จังหวัดพะเยา โดยประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำ ที่ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลโครงการพัฒนาก้าวพะเยาอย่างยั่งยืน และความก้าวหน้าการก่อสร้างฝายพับได้

โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน ได้รับจัดสรรงบประมาณกลางปี 2561 จำนวน 343 ล้านบาทเศษ เพื่อแก้ไขปัญหาการตื้นเขิน ปัญหาคุณภาพน้ำ ปัญหาปริมาณสัตว์น้ำลดลง และปัญหาปริมาณน้ำไม่เพียงในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งในปี 2559 ประสบภัยแล้งรุนแรง ปริมาณน้ำลดลงเหลือ 9 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุ 33.8 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งผลกระทบต่อน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และระบบนิเวศน์ โดยโครงการได้จัดทำกิจกรรมเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำ กำจัดวัชพืชในกว๊านพะเยา เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในกว๊านพะเยา และพัฒนาศักยภาพกว๊านพะเยาเพื่อการท่องเที่ยว ประโยชน์ที่ชาวพะเยาได้รับ ด้านเศรษฐกิจ ทำให้มีน้ำต้นทุนเพิ่ม 10 ล้านลูกบาศก์เมตร จากการก่อสร้างฝายพับได้ มีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 13000 ไร่ พื้นที่ท้ายกว๊านพะเยาบริเวณลุ่มน้ำอิง 2 ไร่ เกษตรกร 4 หมื่นครัวเรือนได้รับประโยชน์ เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 230 ล้านบาท/ปี รายได้จากการท่องเที่ยวไม้น้อยกว่า 111 ล้านบาท/ปี ด้านสังคม ทำให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ผลิตน้ำประปาอย่างเพียงพอในปัจจุบันและอนาคต ชุมชนโดยรอบกว๊านพะเยามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถบรรเทาปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง สร้างสมดุลระบบนิเวศ คุณภาพน้ำดีขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน

ต่อจากนั้น รัฐมนตรีช่วยการเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางไปตรวจโครงการก่อสร้างฝายพับได้ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ซึ่งเป็นการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำ ก่อสร้างประตูระบายน้ำแบบพับได้ที่ประตูระบายน้ำกว๊านพะเยา ให้ยกระดับกักเก็บน้ำสูง 1 เมตร เพื่อเพิ่มระดับเก็บกักน้ำเดิมของประตูน้ำ ที่ระดับ+ 391.50 ม.รทก. มีปริมาณความจุ 33.84 ล้านลูกบาศก์เมตร ให้มีระดับใหม่เป็น +392.50 ม.รทก. เพิ่มการกักเก็บขึ้นอีก 1.00 เมตร จะทำให้มีความจุเพิ่มขึ้นเป็น 55.65 ล้านลูกบาศก์เมตร ควบคุมการยกระดับฝายพับได้ด้วยระบบโทรมาตร

รายละเอียดการก่อสร้างประตูระบายน้ำแบบพับได้ มีการก่อสร้างฝายพับได้ จำนวน 2 ช่อง ขนาดกว้าง 6.78 เมตร และ 10.03 เมตร ปรับปรุงประตูระบายน้ำ จำนวน 2 บาน ขนาด 1.00 x 5.55 เมตร ปรับปรุงบันได้ปลาโจน จำนวน 3 บาน ขนาด 1.00 x 3.00 เมตร ปรับปรุงห้องบริหารจัดการน้ำ ขนาด 4.00 x 6.00 เมตร วงเงินงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 44 ล้านบาทเศษ.

Comments are closed.