ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

กรมชลประทาน จัดประชุมปฐมนิเทศงานสำรวจ ออกแบบ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 3 โครงการ

กรมชลประทาน จัดประชุมปฐมนิเทศงานสำรวจ ออกแบบ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 3 โครงการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พิจารณาแนวทางการดำเนินงานและเสนอแนวทางการพัฒนาให้เหมาะสมกับพื้นที่ต่อไป

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 62 ที่ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการสำรวจออกแบบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 3 โครงการ คือ อ่างเก็บน้ำแม่ปอน อำเภอจอมทอง อ่างเก็บน้ำแม่ฮอด อำเภอฮอด และอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมประชุม
สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จึงทำให้พระองค์ทรงได้รับทราบถึงความเป็นอยู่และปัญหาของราษฎรในแต่ละพื้นที่ และพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านชลประทาน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำใช้เพื่อการเกษตร

ดังนั้น กรมชลประทาน ซึ่งมีภารกิจสำคัญในการดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริ และจากยุทธศาสตร์ 20 ปี ในการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในอนาคต เพื่อแก้ปัญหาด้านทรัพยากรน้ำ และการขาดแคลนน้ำของประชาชน โดยมุ่งเน้นเรื่องของ การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ รวมถึงป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติจากน้ำ จึงได้ดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำแม่ปอน อำเภอจอมทอง อ่างเก็บน้ำแม่ฮอด อำเภอฮอด และอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ อำเภอฮอด ทั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค การเกษตร เป็นแหล่งแพร่และเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด รวมทั้งช่วยป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลาก ตลอดจนยกฐานะความเป็นอยู่ เพิ่มคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง

การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อแนะนำโครงการ และชี้แจงแนวทางการสำรวจ ออกแบบของโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และช่วยพิจารณาแนวทางการดำเนินงานและการพัฒนาให้เหมาะสมกับพื้นที่ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ายต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงใหม่