Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยนายบุรี ทิพนัส สสอ.เมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่ ได้ออกมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน!!!

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยนายบุรี ทิพนัส สสอ.เมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่ ได้ออกมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน!!!

วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยนายบุรี ทิพนัส สสอ.เมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่ ได้ออกมอบนโยบายในการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและชมรม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ณ รพ.สต.บ้านขอนแก่น จำนวน อสม.315 คนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดย ให้สร้างความตระหนักให้ประชาชน ด้วย “3 แนวทางลดอุบัติเหตุ ช่วงปีใหม่ ด้วยพลัง อสม.” 1. ส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยของคนในชุมชน
2. เฝ้าระวังอุบัติเหตุบนถนนสายรอง
3. อสม. และคนในครอบครัวเป็นแบบอย่างที่ดี
“ขับรถดี มีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นไปในทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความเป็นผู้นำความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy ) พร้อมมอบนโยบาย ฌกส. อสม.ของขวัญกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562นี้ เราจะเคลื่อนไปพร้อมกัน

“101 smart city” วีระศักดิ์ จรฯ ภาพข่าว
///////////ศรีไพร ทูลธรรม รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ด