Uncategorized ข่าว นครนายก

จังหวัดนครนายก เปิดศูนย์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงปีใหม่

จังหวัดนครนายก เปิดศูนย์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ จังหวัดนครนายก เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 และงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยแก่ประชาชน
ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 และงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยแก่ประชาชน

โดยมีนายสันติภาพ นาคะเกษียร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ กล่าวรายงานวัตถุประสงศ์ พร้อม มีหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน อาสาสมัครกู้ภัยฯ เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก สำหรับการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายและรู้จักป้องกันและเตรียมความพร้อมของชุมชนในการเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ จังหวัดนครนายก ได้ร่วมกันรณรงค์ทุกภาคส่วนได้ให้ความสำคัญในการขับขี่รถ

โดยให้คำขวัญว่า ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด การดื่มแล้วขับ และการไม่สวมหมวกนิรภัย โดยมีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุขึ้น พร้อมจัดทำแผนบูรณาการ เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นกรอบในการดำเนินการตามมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้ง 7 มาตรการ โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ให้ความร่วมมือให้การสนับสนุนมอบสิ่งของเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นขวัญกำลังในให้กับผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้บริการประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ด้วย

https://youtu.be/XiyChD6wCrQ

สมบัติ เนินใหม่ รัชชานนท์ เนินใหม่ นครนายก