Uncategorized

วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เปิดจุดบริการประชาชน อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน

วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เปิดจุดบริการประชาชน อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 27 ธันวาคม ที่ริมทางหลวงหมายเลข 204 ถนนเลี่ยงเมือง ด้านตะวันตก ตอนจอหอ-สามแยกปัก อำเภอ เมือง จังหวัดนครราชสีมา นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดจุดบริการประชาชน โครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ประชาชน ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย โดยมี นายศิริพงษ์ คุณากรพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา พร้อมด้วย นายศักดิ์ชัย ชาติพุดซา นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดนครราชสีมา นางสุทิน ชาติพุดซา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)หนองกระทุ่ม สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา คณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา จำนวนกว่า 100 คน ร่วมเปิดศูนย์บริการ 

นายศิริพงษ์ คุณากรพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา โดยกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานโครงการ อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อให้บริการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ รถยนต์ ให้กับประชาชน และผู้ที่สัญจรผ่านไปมาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ในช่วงเทศกาลปีใหม่ อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้ความรู้ และประสบการณ์ ปฏิบัติงานจริง และเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะในการให้บริการสังคม

ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน โดยเปิดให้บริการตั้งวันที่ 27ธันวาคม 25562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น ถึง เวลา 24.00น รวมทั้งสิ้น7วัน จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้สนใจ เข้ารับการตรวจเช็คได้ตามวันและเวลาดังกล่าวนำรถมาตรวจสภาพฟรี ตรวจและเติมน้ำกลั่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก น้ำมันครัช เติมความดันลมยาง ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ ปรับแต่งเครื่องยนต์ เปลี่ยนหลอดไฟ เป็นต้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

https://youtu.be/9kh3DkWpQ0A

อำนาจ อภัยภักดี ข่าวภาพนครราชสีมา