ข่าว ร้อยเอ็ด

นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด บรรยายพิเศษและร่วมพบปะเครือข่ายสมัชชาสุขภาพใน “เวทีสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศจังหวัดร้อยเอ็ด

นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด บรรยายพิเศษและร่วมพบปะเครือข่ายสมัชชาสุขภาพใน “เวทีสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศจังหวัดร้อยเอ็ด

 

วันนี้ 28 มกราคม 2562 เวลา 9.30 น. นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด บรรยายพิเศษและร่วมพบปะเครือข่ายสมัชชาสุขภาพใน “เวทีสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศจังหวัดร้อยเอ็ด” ณ ห้องประชุมสาเกตุฮอลล์ ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
โดย ดร.ปาลิดา เฉลิมแสน ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ในนามตัวแทนผู้จัดการประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม ได้กล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่า ตามที่พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศจำนวน 11 ด้านและด้านอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ให้มีอำนาจดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ดังนั้นเพื่อให้การปฏิรูปประเทศสามารถขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปประธรรมและเกิดการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ จำเป็นต้องอาศัยกลไกการดำเนินงานในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะกลไกการทำงานของแกนนำสมัชชาในระดับจังหวัดเป็นฐานหรือเป็นศูนย์กลางในการปฏิรูปประเทศ สามารถนำหลักการ แนวคิดและรูปแบบของกระบวนการ “สมัชชาสุขภาพ”และ”สมัชชาปฏิรูป” ซึ่งถือเป็นแนวทางหนึ่งของการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อย่างหลากหลายและกว้างขวางบนฐานของปัญญา ความรู้และความสมานฉันท์ มีผู้เข้าร่วมทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ชุมชน ภาคธุรกิจ ภาควิชาการ และภาครัฐ โดยมีการจัดกระบวนการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การมีข้อเสนอเชิงนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณากำหนดเป็นนโยบายสาธารณะสำหรับการปฏิรูปประเทศและการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีในอนาคต

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้จัด “เวทีสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนการปฏิรูปประเทศ” โดยอาศัยกลไกระดับพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ผ่านเวทีนโยบายสาธารณะในระดับพื้นที่ โดยการจัดเวทีครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ
1.เพื่อสร้างความเข้าใจในเนื้อหาสาระสำคัญของประเด็นและเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นการปฏิรูปในแผนปฏิรูป 11 คณะ ให้แก่แกนนำสมัชชาทราบจังหวัด และผู้แทนกลุ่มเครือข่ายทุกภาคส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ด
2.เพื่อให้แกนนำสมัชชาระดับจังหวัดและผู้แทนกลุ่มเครือข่ายทุกภาคส่วนได้รับรู้และมีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อมูล กิจกรรม และโครงการในประเด็นต่างๆที่สอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้านภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
3.เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้รับรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศผ่านเวทีนโยบายสาธารณะในระดับจังหวัด
สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมเวทีในครั้งนี้ มีจำนวน 140 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ/วิชาชีพ และภาคประชาสังคม มีระยะเวลาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 1 วัน กิจกรรมสำคัญเป็นการประชุมระดมความคิดเห็น ปรึกษาหารือ พูดคุยกันอย่างสร้างสรรค์ โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นต่อการขับเคลื่อนไปทั่วประเทศอย่างเต็มที่ ด้วยความเสมอภาคและเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น โดยได้รับความร่วมและสนับสนุนทางวิชาการ รวมถึงงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ศรีไพร ทูลธรรม\\\\\\จิตอาสาร้อยเอ็ดทำความดีด้วยหัวใจ