Reporter&Thai Army

ชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือน กองพล ( ขุนศึก ๓๑) โดย มณฑลทหารบกที่ ๓๑ ร่วมกับ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ ๓๑ ได้จัดการบรรยายประวัติศาสตร์ วีรกรรมความเสียสละของพระมหากษัตริย์ไทย

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒เวลา ๑๙.๐๐ -๒๐.๓๐ น. ชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือน กองพล ( ขุนศึก ๓๑) โดย มณฑลทหารบกที่ ๓๑ ร่วมกับ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ ๓๑ ได้จัดการบรรยายประวัติศาสตร์ วีรกรรมความเสียสละของพระมหากษัตริย์ไทย เสริมสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกสร้างความรักความสามัคคีความปรองดองสมานฉนันท์ของคนในชาติ การรณรงค์เผยแพร่เกียรติคุณ และพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ และการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ นโยยายและผลงานของรัฐบาล และ ทบ. นำไปสู่การมีส่วนรวมของประชาชน ให้กับ นศท.ชาย ชั้นปีที่ ๒ในการฝึกภาคสนาม ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓๘๐ คน โดยมี ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๑ เป็นประธาน (การบรรยายนอกแผนงานประจำเดือน ก.พ.๖๒ของ ทบ.) ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย