Reporter&Thai Army

มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.ห้วยคต พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาในเขตพื้นที่บ้านป่าบัว ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณข้างทาง

เมื่อ ๒๘๐๙๐๐ ก.พ. ๖๒ มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.ห้วยคต พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาในเขตพื้นที่บ้านป่าบัว ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณข้างทาง บ้านป่าบัว หมู่ที่ ๖ ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จว.อ.น. เพื่อให้ดูสะอาดสวยงามและยังเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่บ้านมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน ๔๐ คน ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย