Uncategorized

สมาคมเครือข่ายสื่อฯ ภาคอีสาน ผ่านการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์

สมาคมเครือข่ายสื่อฯ ภาคอีสาน ผ่านการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
พมจ.ขอนแก่น มอบใบสำคัญแสดงการรับรองการเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ให้กับสมาคม ชมรม ที่ผ่านการรับรอง ย้ำองค์กรใด มีพฤติการณ์ในการจัดสวัสดิการสังคมไม่สุจริต หรือไม่มีผลงาน คณะกรรมการ มีอำนาจเพิกถอนและเรียกเงินอุดหนุนคืน
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3/2562 นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานมอบใบสำคัญแสดงการรับรองการเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน ประจำจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 ที่ผ่านการรับรองเป็นองค์กรตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งองค์กรดังกล่าว ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

องค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน 4 องค์กร คือ สมาคมเครือข่ายหนังสือพิมพ์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน, ชมรมลีลาศคุ้มหนองคู จ.ขอนแก่น, ชมรมปืนแปดสีหราช, สวนประชุมเจ้าชายตัวน้อย และองค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวน 1 องค์กร คือ กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลหนองกุงธนสาร
นายสุธี ศรสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ปัจจุบันในจังหวัดขอนแก่นมี องค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน 113 องค์กร และองค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวน 131 องค์กร ทั้งนี้ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม มีจุดประสงค์เพื่อให้การรับรองและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิหรือสมาคมที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดสวัสดิการสังคมหรือองค์กรภาคเอกชนที่มีผลงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม ให้เข้ามามีส่วนร่วมและได้รับการส่งเสริมสนับสนุนตามกฎหมายในรูปองค์กรสาธารณประโยชน์ มูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชน ที่ได้รับการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ตามกฎหมาย จะได้รับใบสำคัญแสดงการเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ การประกาศแจ้งในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งสามารถใช้คำว่า (องค์กรสาธารณประโยชน์) ต่อท้ายชื่อองค์การได้ มีสิทธิเสนอชื่อผู้แทน เพื่อให้องค์กรสาธารณประโยชน์เลือกกันเองเป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด รวมทั้งได้รับการสรรหาเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม นอกจากนั้นยังจะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และมีสิทธิเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
นายสุธี กล่าวต่อว่า หากองค์กรสาธารณประโยชน์ หรือองค์กรสวัสดิการชุมชนใด มีพฤติการณ์ในการจัดสวัสดิการสังคมไม่สุจริต หรือจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือไม่มีผลงานตามมาตรฐานที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติกำหนด คณะกรรมการ มีอำนาจเพิกถอนการรับรองและให้ประกาศรายชื่อในราชกิจจานุเบกษา และเรียกเงินอุดหนุนที่ได้รับคืน