ข่าว ยโสธร

ยโสธรเปิดโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่

“ียโสธรเปิดโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่”

ี่ 27 มีนาคม 2562เวลา09.30น
ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมเจพี เอมเมอรัลด์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
นายคมวัชร เอี้ยงอ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่นมาตรการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ ว่าที่ร้อยโทสิทธิ์ธนัตถ์ สิทธิบัวศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ในนามสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธรกล่าวว่าการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมในจังหวัดยโสธรและสถานศึกษารวมทั้งเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างส่วนราชการภาคเอกชน สถานศึกษา และชุมชน ในจังหวัดเพื่อเฝ้าระวัง และดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมในการป้องกันอาชญากรรม

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ข้าราชการ คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป จำนวน 160 คนการจัดโครงการในวันนี้มีกำหนด 1 วัน โดยจะมีการบรรยายพิเศษ เรื่องการป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม” โดยท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร และได้รับเกียรติจากอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยโสธรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศูนย์ยุติธรรมชุมชนต่างๆในจังหวัดยโสธร

//เคดริตภาพจาก คปจ.ยโสธร พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร