ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แนะนำตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

27 พฤษภาคม 2567 .ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเดินทางมาเข้าพบและแนะนำตัว ในโอกาสเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับ จังหวัดร้อยเอ็ดมีเขตเลือกตั้ง 8 เขต จึง มีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด 6 คน ได้แก่ นายอุปกรณ์ ดีเสมอ , นายพิทยา กุดหอม , นายศรีพงศ์ อุดมสินานนท์ , นายนพดล มากทอง , พันตำรวจเอกประชุม แถมกลาง และ นายพรรณนพ วงศ์กมลาไสย

ผู้ตรวจการการเลือกตั้ง มีหน้าที่หลักดังนี้ (1) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ และเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเลือกตั้ง เช่น ผู้อำนวยการประจำเขต กรรมการประจำเขต กรรมการประจำหน่วย หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เป็นต้น โดยสามารถแจ้งเตือนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องได้ ถ้าไม่มีการดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องให้รายงานให้ กกต. ทราบโดยเร็ว(2) ตรวจสอบการกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือการกระทำใดที่จะทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริต เที่ยงธรรม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย (3) เข้าไปในที่เลือกตั้ง หรือสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง เพื่อสังเกตการณ์หรือเมื่อมีเหตุอื่นใดที่อาจทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม(4) ปฏิบัติงานอื่นตามระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติของ กกต. และตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้สมัคร สว.จาก 20 สาขาอาชีพ รวมจำนวน 723 คน โดยนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้กล่าวให้กำลังใจคณะผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเนื่องจากจังหวัดร้อยเอ็ดมีพื้นที่กว้างและ จำนวนอำเภอมากถึง 20 อำเภอ แต่ก็เชื่อมั่นว่า ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดคงไม่มีปัญหาอะไร เนื่องจากมีการเตรียมความพร้อม สร้างความรับรู้กระบวนการเลือกสว.ให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเช่น นายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่ ผู้นำชุมชน รวมถึงสื่อมวลชนท้องถิ่น อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมา

สมนึก บุญศรี  รายงาน