Reporter&Thai Army

มว.รส.ที่ 1 ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) จัดกำลังพล ร่วมกับ นายสมบัติ สุธรรม ผญบ./ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ ห้วยม่วง, นายสุรินทร์ สินธุบุญ กำนัน ต.ห้วยยาบ, นายบุญเย็น สายก้อน กำนัน ต.บ้านธิ, ร.ท.สมยศ กิตติเงิน สด.อ.บ้านธิ, ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องฯ และประชาชนในพื้นที่ฯ เข้าร่วมงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในการรับมอบเงินขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน

เมื่อ 27 ส.ค.61, 1400 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 1 ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) จัดกำลังพล ร่วมกับ นายสมบัติ สุธรรม ผญบ./ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ ห้วยม่วง, นายสุรินทร์ สินธุบุญ กำนัน ต.ห้วยยาบ, นายบุญเย็น สายก้อน กำนัน ต.บ้านธิ, ร.ท.สมยศ กิตติเงิน สด.อ.บ้านธิ, ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องฯ และประชาชนในพื้นที่ฯ เข้าร่วมงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในการรับมอบเงินขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ โดยมีพระราชประสงค์ให้นำไปใช้สนับสนุนกิจกรรมของราษฎร ที่ร่วมกันป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง จึงได้พระราชทรัพย์ดังกล่าวมาจัดตั้งกองทุนเพื่อมอบให้หมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยขอพระราชทานนาม ” กองทุนแม่ของแผ่นดิน” เป้าหมายในการขจัดยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน ให้ได้ผลอย่างยั่งยืน ณ วัดห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จว.ล.พ. มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 100 คน โดยมี นายประภาส อึ้งตระกูล นอภ.บ้านธิ เป็นประธานฯ