ข่าวกระแสสังคม

พังงา/ ชาวพังงากว่า1,000คน เข้าร่วมมหกรรมรวมพลกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพังงา ประจำปี 2561

พังงา/ ชาวพังงากว่า1,000คน เข้าร่วมมหกรรมรวมพลกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพังงา ประจำปี 2561
ที่หอประชุมเขาทอย วิทยาลัยเทคนิคพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดกิจกรรม มหกรรมรวมพลกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพังงา ประจำปี 2561 ตามโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านสนองปณิธานแม่ของแผ่นดินป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีนายมานิต เพียรทอง ปลัดจังหวัดพังงา นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายก อบจ.พังงา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพังงา ทั้ง 8 อำเภอ 254 หมู่บ้านและชุมชน จำนวน 1,260 คน เข้าร่วม

นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ได้พระราชทาน พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อเป็นกำลังใจแก่พสกนิกร ให้สมัครสมาน สามัคคี รวมพลังกันต่อสู้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2546 จนเป็นที่มาของการจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน และเพื่อให้การขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน สอดคล้องกับแนวนโยบายของสำนักงาน ป.ป.ส.และภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน โดยในปี 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านสนองปณิธานแม่ของแผ่นดิน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบยุทธศาสตร์จังหวัดพังงา ประจำปี 2561 เป็นเงิน 2 ล้านบาท ประกอบด้วย 6 กิจกรรม คือ 1) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2) ฝึกอบรมเยาวชนทายาทกองทุนแม่ของแผ่นดิน 3) ฝึกอบรมเพิ่มทักษะวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพังงา 4) ส่งเสริม และขยายผลศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน 5) ติดตามผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และ 6) มหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพังงาประจำปี 2561
ทั้งนี้ เพื่อพัฒนากลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้เป็นพลังในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด, พัฒนาและขยายศูนย์ผลศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน, ขยายพลังแห่งสามัคคีสร้างขวัญและกำลังใจแก่คณะกรรมการและสมาชิกกองทุน, ประกาศเชิดชูเกียรติหมู่บ้านและชุมชนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ประจำปี 2561, คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินได้รับการพัฒนาศักยภาพจำนวน 246 หมู่บ้านและชุมชนสามารถบริหารจัดการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น, คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ มีทักษะด้านการเป็นวิทยากรกระบวนการเพิ่มขึ้นจำนวน 80 คน, เยาวชนในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินได้รับการเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน 60 คน, ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินได้รับการพัฒนาและขยายผลจำนวน 8 ศูนย์, มีกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดีเด่นจังหวัดพังงา ประจำปี 2561 จำนวน 8 หมู่บ้าน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9, มีพิธีปกป้องสถาบันด้วยการกล่าวคำปณิธานต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี, มอบโล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณการคัดเลือกกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดีเด่นจังหวัดพังงา ประจำปี 2561, การแสดงของสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน, การประกวดจัดนิทรรศการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการส่งเสริมสัมมาชีพ, แข่งขันการทำขนมพื้นบ้านโดยใช้ข้าวไร่ดอกข่า และกิจกรรมสร้างความสามัคคี ประเภทหญิง แข่งขันปิดตาแต่งหน้า และประเภทชาย แข่งขัน กินขนมจีนน้ำยา
นายชาญศักดิ์ ถวิล ได้กล่าวหลังการมอบโล่เกียรติยศ ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นจังหวัดพังงา ว่า ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับทุกหมู่บ้านและชุมชน ในการขยายพลังแห่งความดี เพื่อการปกป้องและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านและชุมชน ให้ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นหลักชัยสู่ความสงบร่มเย็นต่อไป


อโนทัย งานดี/พังงา/081-0836530