Uncategorized

เพชรบูรณ์มอบโล่รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

เพชรบูรณ์มอบโล่รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผวจ.เพชรบูรณ์เป็นประธานมอบโล่รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ในงานมหกรรม “คนเพชรบูรณ์ตามรอยพ่อ ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีสมาชิกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนำสินค้า ผลิตภัณฑ์ ผลผลิตทางการเกษตร มาจำหน่ายอีกด้วย ณ โดมตลาดกรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์

นายประดิษฐ์ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าตามที่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดสรรงบประมาณ โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้ดำเนินการกิจกรรมรวม 4 กิจกรม ระหว่างเดือน ก.พ. – ก.ย.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน และขยายผลการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ สำหรับ 4 กิจกรรมที่ดำเนินการได้แก่ 1.พัฒนาครัวเรือนต้นแบบด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดอบรมครัวเรือนต้นแบบในหมู่บ้าน 44 หมู่บ้าน ๆ ละ 30 คน 2.เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการชุมชน โดยการสร้างฐานการเรียนรู้และสาธิตการดำรงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 3.ติดตามส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน โดยการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประจำปี 2561 4.จัดมหกรรมคนเพชรบูรณ์ ตามรอยเท้าพ่อ ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ” เพื่อยกย่องผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนให้สามารถเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ได้อย่างแท้จริง ระหว่างวันที่ 24 – 28 ส.ค.2561 ณ โดมตลาดกรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์ ภายในงานมีกิจกรรมจัดแสดงผลงานนิทรรศการสาธิตกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้าน พร้อมทั้งนำผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน และผลิตภัณฑ์ OTOP มาจัดแสดงและจำหน่าย การมอบโล่รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ระดับจังหวัด

สำหรับผลการคัดเลือกรางวัลชนะเลิศหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับจังหวัด ได้แก่ บ้านวังพลับหมู่ที่ 5 ต.วังหิน อ.วังโป่ง รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านเตาถ่าน หมู่ที่ 2 ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บ้านวังกวาง หมู่ที่ 1 ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว รางวัลชมเชย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านนางั่วหมู่ 3 ต.นางั่ว อ.เมือง บ้านหนองแดงหมู่ที่ 5 ต.ชนแดน อ.ชนแดน บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.หล่มสัก บ้านนาแค หมู่ที่ 1 ต.นาแซง อ.หล่มเก่า บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ 9 ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี บ้านเนินคนธา หมู่ที่ 8 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ บ้านห้วยทรายหมู่ที่ 4 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน บ้านริมสีม่วง หมู่ที่ 3 ต.ริมสีม่วง อ.เขาค้อ

มนสิชา คล้ายแก้ว เพชรบูรณ์