Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.ม.ส. โดย ร.ท.ปราการ กันเนียม ผบ.ร้อย.ทพ.3603 จัด กพ.จากฐานแม่สะเกิบ ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ราษฎร บ.ห้วยแม่กองแป ม.3. ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง ฯ ทำการปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทาง ระหว่าง บ.ห้วยแม่กองแป- บ.ห้วงแห้ง

เมื่อ250800 ส.ค.61 ฉก.ร.17/บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ม.ส. โดย ร.ท.ปราการ กันเนียม ผบ.ร้อย.ทพ.3603 จัด กพ.จากฐานแม่สะเกิบ ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ราษฎร บ.ห้วยแม่กองแป ม.3. ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง ฯ ทำการปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทาง ระหว่าง บ.ห้วยแม่กองแป- บ.ห้วงแห้ง ม.11 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จว.มส.ตั้งแต่บริเวณพิกัดLA631089 – พิกัดLA647095 ระยะทางประมาณ 2 กม ปัจจุบัน รถจักรยานยนต์สามารถสัญจรผ่านไป-มาได้ตามปกติ เหตุการณ์ปกติ