Reporter&Thai Army

พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ก.พ. ในฐานะคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานช่วยเหลือ ครูวิภา บานเย็น จากการค้ำประกันเงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

เมื่อ 271330 ส.ค.61 พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ก.พ. ในฐานะคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานช่วยเหลือ ครูวิภา บานเย็น จากการค้ำประกันเงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพิ่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือบางกรณีต่อผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันเงินกู้ยืมที่ถูกดำเนินคดี จำนวน 12 ราย โดยสรุปข้อเท็จจริงดังนี้
1. กำหนดความเร่งด่วนในการช่วยเหลือ โดยให้ครูวิภาฯ พิจารณาว่าสมควรจะช่วยเหลือใครก่อนหลังในกลุ่ม 12 คน ที่ถูกดำเนินคดี
2. การรับประกันความสำเร็จในการช่วยเหลือ หรือมีการทำบันทึกยินยอมชำระเงินระหว่างผู้กู้ยืม และ ครูวิภาฯ
3. ให้เจ้าหน้าที่ กยศ. มาชี้แจงทำความเข้าใจและให้ข้อมูลจำนวนเงินที่เป็นจริงในส่วนของครูวิภาฯ เพื่อนำเงินมาช่วยเหลือต่อไป
โดยคณะทำงานฯ จะมีการประชุมชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งภายในวันที่ 29 ส.ค.61
สำหรับการประชุมคณะทำงานฯ ในครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้แทน มาเข้าร่วมประชุมฯ ประมาณ 20 คน อาทิ กกล.รส.จว.ก.พ., กอ.รมน.จว.ก.พ., ศดธ.จว.ก.พ., โยธาธิการและผังเมือง จว.ก.พ., อ.คลองลาน, อ.เมืองกำแพงเพชร, อ.คลองขลุง, สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เป็นต้น โดยมี นายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รอง ผวจ.ก.พ. เป็นประธานการประชุมฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย..