Uncategorized

ยโสธร เครือข่ายรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย ติวเข้ม ผู้ประกอบการ ผู้โดยสารกว่า 100คน เพื่อยกระดับความปลอดภัย

ยโสธร เครือข่ายรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย ติวเข้ม ผู้ประกอบการ ผู้โดยสารกว่า 100คน เพื่อยกระดับความปลอดภัย
เครือข่ายรถโดยสารสาธารณะปลอดภัยจังหวัดยโสธร ติวเข้ม ผู้ประกอบการ,พนักงานขับรถ,นายท้ายรถและนักเรียนผู้โดยสาร กว่า 100คน พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถามปัญหาต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้บริโภคเฝ้าระวังและยกระดับความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะ
วันนี้(28ส.ค.61) ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาศักยภาพ พนักงานขับรถ นายท้ายรถ และนักเรียนผู้โดยสาร” ซึ่งบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนและองค์การการกุศล ประกอบด้วย คณะทำงาน สมัชชาสุขภาพจังหวัดยโสธร ,ปภ.ยโสธร, ขนส่งจังหวัด, สภอ.เมืองยโสธร, บริษัทกลางประกันภัย, รพ.ยโสธร ,สรรพสามิต, กู้ภัย ฮุก 31, สพม.28, รร.ยโสธรพิทยาคม ได้จัดทำโครงการสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้บริโภคเฝ้าระวังความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะ จังหวัดยโสธร ทั้งนี้เพื่อยกระดับความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ ณ.ห้องประชุมโรงเรียนยโสธรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยมีนายสัญชาติ พลมีศักดิ์ แกนนำสมัชชาสุขภาพจังหวัดยโสธร,ผู้ประกอบการ,พนักงานขับรถ,กระเป๋ารถ,นักเรียนผู้โดยสาร และคณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดยโสธร กว่า 100 คน
ภายหลังประธานกล่าวเปิดงาน มีวิทยากรจากหน่วยงาน จากสำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธรให้ความรู้เรื่องมาตรฐานตัวรถ กฏหมาย, สภ.เมืองยโสธร ให้ความรู้ด้านกฏหมายและวินัยจราจร และบริษัทกลาง ให้ความรู้ด้าน การประกันภัย พรบ.และสิทธิที่ควรได้ของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามปัญหาต่างๆจนเป็นที่พอใจ นอกจากนี้ยังมีแบ่งกลุ่ม คนขับ นายท้าย และผู้โดยสาร ร่วมกันระดมความคิดเห็น เพื่อออกแบบรถโดยสารปลอดภัย ทั้งนี้ผู้เข้าประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงให้รถรับส่งนักเรียนมีความปลอดภัยและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
ทางด้าน นายสนั่น จำปา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการสำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร กล่าวว่า โครงการนี้ได้บูรณาการจากหลายภาคส่วนเป็นสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ เพื่อวางมาตรการกำกับ ดูแล รถโรงเรียนและรถรับส่ง ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อยกระดับความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ พร้อมย้ำเตือนถึงประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในช่วงหน้าฝนให้เพิ่มระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย อีกด้วย


……………………………..
นายอุทัย มานาดี / สวท.ยโสธร / รายงาน