Uncategorized

คาราวานสีฟ้าพัฒนาการอ่าน” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ลพบุรี ทดสอบความสามารถการอ่านนักเรียน 157 โรงเรียน

ข่าวประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2561
“คาราวานสีฟ้าพัฒนาการอ่าน” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ลพบุรี
ทดสอบความสามารถการอ่านนักเรียน 157 โรงเรียน

วันนี้ (28 สิงหาคม 2561) เวลา 8.30 น. ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดคาราวานสีฟ้าพัฒนาการอ่านนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 4 โดยใช้โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการอ่านของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองนโยบายแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และเป็นการขับเคลื่อนนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้”ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาการอ่านออกเสียงเป็นรูปธรรม สามารถกระตุ้น และตรวจสอบนักเรียนทุกคนได้ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ได้แต่งตั้งกรรมการออกประเมินความสามารถด้านการอ่าน จำนวน 19 ชุด 138 คน ออกประเมินนักเรียน โดยใช้โปรแกรมการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 4 ทุกคน จำนวน 5,184 คน ณ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 ได้แก่ อำเภอเมืองลพบุรี 60 โรงเรียน, อำเภอโคกสำโรง 36 โรงเรียน, อำเภอบ้านหมี่ 36 โรงเรียน และอำเภอท่าวุ้ง 25 โรงเรียน รวม 157 โรงเรียน โดยโปรแกรมที่สร้างขึ้นประกอบด้วยชุดคำอ่านที่คละความยาก-ง่าย ที่เหมาะสมกับนักเรียน และเมื่อทำการทดสอบแล้ว จะประมวลผลแจ้งผลการทดสอบให้แก่ผู้ทดสอบทราบได้ทันที ทั้งนี้จะดำเนินการทดสอบระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2561

สุภาวดี สมศรี
ส.ปชส.ลพบุรี-ข่าว