ยโสธรมอบคืนความสุข สู่คนเมืองยศ”


“ยโสธรมอบคืนความสุข สู่คนเมืองยศ”
28 สิงหาคม. 2562 เวลา13.30 น.ที่บ้านเลขที่ 58หมู่ที่12 บ้านเอราวัณ ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นางพิมลรัตน์. สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร เป็นประธานการมอบบ้านตามโครงการ”มอบคืนความสุข สู่คนเมืองยศ เฉลิมพระเกียรติ12 สิงหา มหาราชินี ประจำปี 2562

มีนายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการท้องที่ ท้องถิ่นให้การต้อนรับ นางวิชชุฎา เข็มเพชร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร กล่าวถึงวัตถุประสงค์ว่า เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ให้ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานและเทิดทูลพระองค์ ที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ /เพื่อให้โอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ครอบครัวของ”คนดี”ที่มีฐานะยากจน ขาดแคลน แต่มีความประพฤติดี ประกอบอาชีพด้วยความสุจริต ขยันหมั่นเพียร ให้มีบ้านพักอาศัยที่มั่นคงแข็งแรง/เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศลเป็นการรวมใจสามัคคีของคนในชาติ โดยบูรณาการสรรพกำลัง จากทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล องค์กรปกครองส่วยท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาสังคมในการช่วยเหลือโดยมีเป้าหมายการก่อสร้างบ้านอยู่อาศัยจำนวน 9 หลัง อำเภอละ1หลังโดยเหล่ากาชาดสนับสนุนงบประมาณหลังละ85,000 บาทรวมทั้งสิ้น 765,000 บาทพร้อมจัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนชึ่งประสานการดำเนินงานรวมกับอำเภอในการคัดเลือกครัวเรือนสำหรับอำเภอกุดชุมผู้ที่ได้รับการคัดเลือกคือนายประคอง สีดี อายุ52ปีสร้างความปลิ้มปิติใจให้กับผู้รับอย่างสูงยิ่ง

///พลากร. แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร รายงาน