Uncategorized

คีรีมาศสร้างฝายมีชีวิต โดยจิตอาสาและประชารัฐ

คีรีมาศสร้างฝายมีชีวิต โดยจิตอาสาและประชารัฐ
เช้าวันนี้ (28 ก.ย.61) เวลา 08.00 น. ที่บ้านน้ำตกสายรุ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดฝายชะลอน้ำ ตามโครงการก่อสร้างฝายมีชีวิต ด้วยจิตอาสาและประชารัฐ โดยมีข้าราชการ พี่น้องประชาชน นักเรียนร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ด้วยอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างแหล่งน้ำให้กับพื้นที่โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพทุกสาขาและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งด้วยการสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ เนื่องจากฝายชะลอน้ำตามแนวพระดำริจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมาก คือลดความรุนแรงของน้ำป่าในฤดูฝนเป็นจุดหน่วงน้ำในฤดูน้ำและเป็นแหล่งกักเก็บน้ำในฤดูแล้ง สร้างและฟื้นฟูความชุ่มชื้นและความอุดมสมบูรณ์ของดินและป่าไม้ สร้างความเจริญเติบโตของต้นไม้และผืนป่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าลดปัญหาการเกิดไฟป่าหมอกควันส่งผลให้สามารถทำการเกษตร ปศุสัตว์และส่งเสริมการท่องเที่ยวได้


วิชัย สิทธิพันธ์ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย 055612286