Uncategorized

จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการสื่อสารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลงสู่ทุกภาคส่วน เพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการสื่อสารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลงสู่ทุกภาคส่วน เพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการสื่อสารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลงสู่ทุกภาคส่วน เพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ศูนย์ประชุมสาเกต ฮอลล์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในครั้งนี้

นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า สืบเนื่องจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารงานแบบบูรณาการกับส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่เพื่อร่วมกันพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาของจังหวัด ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนสามารถพัฒนาและแก้ไขปัญหาของพื้นที่ตามความต้องการของประชาชน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ซึ่งที่ผ่านมาเป็นลักษณะต่างคนต่างทำ ขาดการบูรณาการแผนงาน โครงการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทำให้การพัฒนาระดับพื้นที่ของจังหวัดขาดความเชื่อมโยง ไม่มีประสิทธิภาพและไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการที่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ขาดทักษะในการบริหารแผนงาน โครงการที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ไม่สามารถประเมินความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและการประเมินผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดในแผนงาน โครงการที่กำหนดไว้และไม่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนาของส่วนราชการโดยใช้ในการวางแผนระยะยาวได้
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการสื่อสารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลงสู่ทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อเป็นการถ่ายทอดสื่อสารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสู่ทุกภาคส่วน โดยให้ผู้รับผิดชอบแผนงาน โครงการนำไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการงานและบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
/////

คมกฤช พวงศรีเคน ภาพ/ข่าว
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด